Garantijas noteikumi

RIPO vārtu lietošanas, apkopes instrukcija un garantijas noteikumi

Vārtu apkope, kura jāveic kvalificētam speciālistam

Apkopi piesaka lietotājs.

Pirmā apkope ir jāveic pirmo 3 mēnešu laikā.

Katra nākošā periodiskā vārtu apkope jāveic ik pēc katriem 5000 cikliem (atvērt un aizvērt ir viens cikls), vai vismaz reizi gadā

Ja vārtus ekspluatē sarežģītos klimatiskos apstākļos (piem. ferma, agresīva vide, auto mazgātava utml.) vai lietošanas biežums ir vairāk nekā 5 atvēršanas un aizvēršanas diennaktī, tad apkopes ir jāveic reizi 3 mēnešos (par biežumu konsultēties ar ražotāju).

 

Vārtu apkope un uzturēšana, ko veic lietotājs

Ja rodas šaubas par kādu no uzturēšanas tālākajām darbībām, vienmēr konsultēties ar speciālistu.

Lietotāja pienākums ir vizuāli pārbaudīt skrūvju pievilkšanu, dzelžu savienojumus, troses, skrituļus un kontrolēt vārtu darbību.

Ja parādās aizdomīgas skaņas vārtu kustības laikā, vai redzamas atskrūvējušās skrūves, vai redzami slikti sliežu savienojumi, vai ja redzami troses vai skrituļu bojājumi, ir jāvēršas pie kvalificēta speciālista un jāpārtrauc vārtu lietošana.

Lietotājam jāseko līdzi skrituļu, eņģu un trošu eļļojumam, nepieciešamības gadījumā veikt eļļošanu. (Eļļa SAE 20 un tml., vai SOUDAL VASELINE SPRAY)

Sekot līdzi, lai sliedēs nekrātos netīrumi (putekļi, celtniecības gruži utt.), nepieciešamības gadījumā iztīrīt.

 

Tīrīšana

Vārtu paneļus un metāla rāmi jātīra ar ūdeni vai vieglu ziepju ūdeni, lietojot mīkstu švammi. Ja RIPO sekciju vārti ir montēti jūras piekrastē, vai atrodas agresīvā vidē, sekciju vārtu paneļi un metāla rāmis jātīra ne retāk kā reizi divos mēnešos.

Iesakām tīrīt arī visas pārējās sastāvdaļas.

Ja uz paneļiem vai metāla daļām nonākuši agresīvi šķidrumi, tie jānotīra nekavējoties.

 

Vārtu metāla paneļi

Jāseko līdzi krāsas virsmai, ja pamanāt krāsas bojājumus, tie jāpiekrāso vai jāveic krāsojuma remonta pasākumi, lai nepieļautu paneļu rūsēšanu. Šī ir lietotāja atbildība.

 

Garantijas noteikumi

10 gadu garantija – vārtu paneļu metāla apšuvumam, vārtu metāla mehāniskajām daļām (profiliem), metāla stiprinājumiem un pārējām metāla detaļām pret caurrūsēšanu.

Viena gada garantija – vārtiem kopumā un vārtu visām kustīgajām, dilstošajām detaļām kā atsperēm, trosēm, skrituļiem, eņģēm, gultņiem, blīvgumijām utml.).

Vārtu automātikai ir automātikas ražotāja garantija.

Pēc garantijas laika iegādātām un nomainītajām rezerves daļām ir 6 mēnešu garantijas laiks. Rezerves daļu garantijas prasību iesniedzot, jāuzrāda pirkuma dokuments.

Garantija ir spēkā, ja:

 - sekciju vārti ir iegādāti un apmaksāti mūsu pilnvarotajos izplatīšanas kanālos,

 - ir skaidri salasāma CE uzlīme (identifikācijas zīme) uz vārtu panela.

 - sekciju vārti tiek lietoti normālā režīmā, tos atverot un aizverot ne vairāk kā vidēji 5 reizes dienā un tiek veiktas periodiskās apkopes.

RIPO sekciju vārtiem garantija stājas spēkā no vārtu iegādes datuma.

Garantijas laikā mēs apņemamies novērst visus defektus RIPO ražotam produktam, kas radušies ražošanas procesā vai attiecināmi uz izejmateriāliem. Mēs esam apņēmušies pēc saviem ieskatiem vai nu apmainīt bojāto detaļu pret kvalitatīvu, vai to salabot, ja tas ir iespējams. Mēs neapmaksājam demontāžas un atkārtotas uzstādīšanas izmaksas, kā arī transportēšanas izmaksas. Nomainītās daļas pāriet mūsu īpašumā.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies pie:

 - parastas nolietošanās un nodiluma;

 - nepareizas uzstādīšanas; (ja nav RIPO montāža);

 - nevērīgas ekspluatācijas;

 - bojātu vārtu ekspluatācijas rezultātā radītiem bojājumiem;

 - mehāniski radītiem bojājumiem;

 - ārēji radītiem bojājumiem, piem. uguns, ūdens, sāļu, sārma šķīdumu vai skābju ietekmē;

 - agresīvas vides ietekmē, piem. ferma, auto mazgātava;

 - bojājumiem, kas radušies transportējot vai uzstādot RIPO sekciju vārtus, ko nav veikuši SIA RIPO International un to autorizēti pārstāvji;

 - krāsojuma un citu virsmu aizsardzības pasākumu neievērošanas;

 - nepareizu vai par vēlu veiktu virsmas aizsardzības pasākumu rezultātā;

 - situācijās, kad remontu veikušas personas bez atbilstošas kvalifikācijas;

 - situācijās, kad remontam izmantotas citu ražotāju vārtu daļas bez RIPO piekrišanas;

 - noņemta, vai bojāta/nesalasāma produkta identifikācijas uzlīme (CE uzlīme);

 - netiek veiktas periodiskās apkopes saskaņā ar apkopes noteikumiem;

 - ēkās, kas atrodas sarežģītās klimata vietās, kā piemēram jūras krastā pie paaugstinātām vēja brāzmām.