E-veikala noteikumi

E-veikala noteikumi

1.         VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.      Interneta veikala lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka SIA „RIPO INTERNATIONAL Ltd” interneta veikala www.ripointernational.lv (turpmāk – e-veikala) lietošanas kārtību.

1.2.      Pārdevējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RIPO INTERNATIONAL Ltd”, vienotās reģistrācijas numurs 40003120298, juridiskā adrese: Katlakalna iela 11 k-7, Rīga LV-1073, Latvija (turpmāk – Pārdevējs).

1.3.      Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziska persona, vai juridiska persona, kura veic preču pasūtījumu e-veikalā.

1.4.      Ja Pircējs veic pasūtījumu, tiek parezumēts, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt bez iebildumiem.

1.5.      Starp Pārdevēju un Pircēju, kas veic pasūtījumu e-veikalā, tiek slēgts Distances līgums (turpmāk – Līgums). Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei, proti, līdz pasūtījuma apmaksai un preces nodošanai. Šī punkta nosacījumi ir attiecināmie uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti e-veikalā.

1.6.      Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji veikt grozījumus Noteikumos, tos publicējot www.ripointernational.lv.

1.7.      Pircēja veiktajam pasūtījumam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas bijuši spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.8.      Cenas e-veikalā norādītas eiro, iekļaujot pievienotās vērtības nodokli (PVN) normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi un montāžu.

1.9.      Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt preču piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot precēm atlaides. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.10.   E-veikalā attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem dabā var atšķirties no attēlos redzamajām precēm. Attēliem ir informatīvs raksturs. Pārdevējs negarantē preču atbilstību jebkādām Pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.

 

2.         PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

2.1.      Pasūtījuma noformēšana Pircējam ir iespējama bez reģistrācijas e-veikalā.

2.2.      Lai iegādātos preces e-veikalā, Pircējam ir jāizvēlas Prece un jāaizpilda visa Preču pasūtījumā norādītā informācija (veids, izmēri, krāsas, papildaprīkojums u.tml.), un Prece jāievieto Pirkumu grozā. Pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest „Grozs”.

2.3.      Pirkuma maksa pilnā apmērā veicama bezskaidras naudas norēķinu veidā ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties uz Pārdevēja izrakstītu rēķinu vai ar Visa, American Express un/vai MasterCard norēķinu karti tiešsaistes režīmā.

2.4.      Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot e-veikala pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, gadījumā, ja:

2.4.1.  prece vairs nav pieejama Pārdevēja noliktavā, vai nav pieejama daudzumā, kādā to vēlas iegādāties Pircējs;

2.4.2.  tehnisku iemeslu dēļ e-veikalā norādītā preces cena un/vai parametri neatbilst faktiskajai preces cenai un/vai parametriem;

2.4.3.  Pircējs nav iepazinies ar e-veikala Noteikumiem.

2.5.      Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, un Pārdevējs uzsāk Preču izgatavošanu pēc tam, kad ir veikts maksājums.

2.6.      Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Elektroniskā pasta sūtījums uzskatāms par saņemtu tajā pašā dienā, kurā tas nosūtīts.

2.7.      Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-veikala e-pasta adresi sales@ripo.lv.

 

3.         PASŪTĪJUMA PIEGĀDE, PIEGĀDES IZMAKSAS UN RISKI

3.1.      Veicot pasūtījumu e-veikalā Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem piegādes veidiem:

3.1.1.  piegāde uz Pircēja norādīto adresi;

3.1.2.  preces saņemšana, ierodoties personīgi Rīgā, Katlakalna ielā 11.

3.2.      Piegādes noteikumi un to izmaksas atšķiras atbilstoši Pircēja izvēlētajam piegādes veidam un piegādes vietai.

3.3.      Preču piegāde tiek veiktu uz pasūtījumā norādīto Pircēja adresi, ja Pircējs, veicot pasūtījumu, ir norādījis un apmaksājis preču piegādi. Pirms piegādes veikšanas Pārdevējs vienojas ar Pircēju par preces piegādes laiku.

3.4.      Preču izgatavošanas termiņš ir 10 darba dienas, vai saskaņā ar vienošanos.

3.5.      Preču piegādes termiņš Latvijā ir 5 darba dienas pēc Preču izgatavošanas, vai saskaņā ar vienošanos.

3.6.      Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtītās preces ir pilnībā apmaksātas.

3.7.      Saņemot preces, Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējam ir tiesības neizsniegt preces.

3.8.      Ja Pircējs, veicot preču pasūtījumu, ir izvēlējies preču saņemšanu Pārdevēja noliktavā, Pircējam jāierodas saņemt preci no Pārdevēja noliktavas 10 (desmit) dienu laikā. Preces saņemšanas termiņu skaita no dienas, kad uz Pircēja e-pasta adresi nosūtīts paziņojums par preces gatavību piegādei vai Pircējs ir ticis informēts par preces gatavību piegādei telefoniski.

3.9.      Ja Pircējs neierodas saņemt preci Noteikumu 3.8.punktā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma Noteikumus. Tas dod tiesības Pārdevējam vienpusēji atkāpties no Līguma un prasīt Pircējam atlīdzināt Pārdevējam izdevumus, kas tam radušies saistībā ar veikto pasūtījumu (piemēram: ar preces glabāšanu saistītos izdevumus utt.). Pārdevējs neatmaksā Pircējam par preci samaksāto naudas summu.

3.10.   Preces nodošana Pircējam notiek saskaņā ar pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs un Pārdevēja pārstāvis. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces nodošanu.

 

4.         ATTEIKUMA TIESĪBAS

4.1. SIA “RIPO International Ltd.” produkcija tiek ražota pēc klienta individuāla pasūtījuma. Lai nodrošinātu labāko cenu un ātru piegādi, SIA “RIPO International Ltd.”” pasūtīšanas un ražošanas sistēma ir pilnībā automatizēta. Kad tiek saņemts bankas apstiprinājums par maksājumu, pasūtījums nekavējoties tiks nodots ražošanā.

Atsaucoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" 22.5 punktu, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta.

4.2 No precēm, kas tiek netiek ražotas pēc individuāla pasūtījuma, piemēram, pultis, Klientam ir tiesības atteikties 14 kalendāro dienu laikā no preču saņemšanas brīža (paziņojuma par preču piegādi, izņemot, ja tiek konstatēts preces defekts) bez iemeslu norādīšanas. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu. Šo noteikumu izpratnē Patērētājs ir Klients kā fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

4.4. Lai atgrieztu preces, Klientam ir jāaizpilda preču atgriešanas pieteikums un tas jānosūta SIA “RIPO International Ltd.”  servisa centram kopā ar precēm. Atgriežot preces ar kurjera pakalpojumu starpniecību, ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu pa e-pastu sales@ripo.lv vai tel. nr. (+371) 67 805 066.

Atgriešanas pieteikuma veidlapa ir pieejama šeit: Atteikuma veidlapa

 

5.         PIETEIKUMS PAR LĪGUMAM NEATBILSTOŠU PRECI

5.1.      Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību Līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs nodevis un Pircējs pieņēmis attiecīgo preci.

5.2.      Prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci piesakāms un izskatāms, atbilstoši likuma “Patērētāju tiesību aizsardzības likums” normām.

5.3.      Pārdevējs nav atbildīgs par preces defektiem, kas radušies preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, lietošanas instrukciju neievērošanas, nepareizas lietošanas, pārveidošanas vai remonta rezultātā, ja Pircējs patstāvīgi veic remontu bez Pārdevēja piekrišanas.

 

6.         PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

6.1.      Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

 

7.         AUTORTIESĪBAS

7.1.      E-veikala satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis piekrišanu šādai darbībai. Aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.

7.2.      E-veikala saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar spēkā esošajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplātīt e-veikala ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

7.3.      E-veikala autortiesību pārkāpšanas gadījumā, Pircējs var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

 

8.         ATBILDĪBA

8.1.      Pārdevējs neuzņemas atbilstību par izdevumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties e-veikalā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, tīmekļa vietne vai e-veikals jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai e-veikala darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

8.2.      Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem.

8.3.      Pārdevējs nav atbildīgs par e-veikala sistēmā un attēlos redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

8.4.      Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par e-veikala veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).

8.5.      Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoru un programmatūras tehniskām problēmām.

 

9.         CITI NOTEIKUMI

9.1.      Informācijas apmaiņa starp Pircēju un Pārdevēju notiek izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti sadaļā Kontakti.

9.2.      Tīmekļa lapas un e-veikalu darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Pircējiem, kad Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.

9.3.      Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.